De Nijmeegse RT - praktijk

praktijk voor remedial teaching

Remedial teaching

- Wat is remedial teaching (RT)?
RT wil zeggen dat er extra begeleiding/ hulp gegevens wordt aan kinderen die pedagogische/ didactische hulp nodig hebben.

- Welke hulp wordt er geboden tijdens remedial teaching?
Dit kan begeleiding zijn op elk leergebied: lezen, spelling, taal, woordenschat, rekenen. Bekende leerstoornissen zijn dyslexie (lees- en/of spellingstoornis) en dyscalculie (rekenstoornis).

- Oudervereniging
Ouders van kinderen met leer- en/of gedragsproblemen hebben een eigen vereniging: Balans

- Wat houdt de begeleiding van de remedial teacher in?
De begeleiding houdt in dat het kind onderzocht wordt middels een intakegesprek, toetsen, testen en observatiegegevens. Op deze manier probeert de remedial teacher een beeld te krijgen van het kind. Gesprekken met de leerkrachten van het kind kunnen extra waardevolle informatie toevoegen. Ook de gegevens van het Leerlingvolgsysteem van school geven waardevolle informatie. Wanneer het probleem duidelijk is, wordt er een handelingsplan opgesteld. In een handelingsplan staat onder andere welke doelen bereikt moeten worden en op welke manier dit gaat gebeuren. Het is maatwerk. Het handelingsplan wordt opgesteld voor een bepaalde periode. Aan het einde van deze periode worden wederom toetsen afgenomen. Deze gegevens worden in een evaluatieverslag beschreven. De bedoeling is dat de leerling na deze periode (of eventueel na een verlenging) weer met de eigen groep op school mee kan doen.

- Remedial teaching op school
Vroeger werd op veel scholen remedial teaching aangeboden. Een school mag echter zelf prioriteiten stellen en is niet verplicht r.t. aan te bieden. Er dient wel een zorgtraject te zijn, waarvan de inrichting door het hele team wordt bepaald al hoewel de richtlijnen en regels door het ministerie van OC&W zijn gesteld.

- Beroepsvereniging
In Nederland is een beroepsvereniging voor remedial teachers: de LBRT Meer informatie is te vinden op www.LBRT.nl